Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2018 13:03 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Skoczów prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).


I. Sposób prowadzenia REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Skoczów:

 1. rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej;
 2. niezależnie od prowadzonego przez organizatora rejestru, dla każdej instytucji zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową;
 3. zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej;
 4. wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 570);
 5. do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.


II. Sposób udostępniania danych zawartych w REJESTRZE INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Skoczów

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:

 • informację o rejestrze, rejestr oraz sposób udostępniania danych zawartych w nim zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skoczów;
 • dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
   • otwarty dostęp do zawartości rejestru,
   • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej;
 • udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie otwartego dostępu do zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skoczów;
 • organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony każdemu kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie:
   • odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej;
   • odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze;
 • odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
 • odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie