Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 września 2016 13:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ewidencja ludności

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej


Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej


Zameldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie decyzją administracyjną


Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej


Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Wydanie zaświadczenie z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie