Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 sierpnia 2016 18:14 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent

Stanowisko urzędnicze, na które prowadzony jest nabór
Referent Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

MZO.1102.2.2016

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1I. Stanowisko urzędnicze, na które prowadzony jest nabór


Referent Miejskiego Zarządu Oświaty w SkoczowieII. Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku


1) Wymagania niezbędne:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Wykształcenie min. średnie o profilu informatycznym, preferowane wykształcenie wyższe o profilu informatycznych, lub wykształcenie min. średnie o profilu technicznym lub wyższe oraz co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą informatyczną.

2) Wymagania dodatkowe:

 • Praktyczna znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów Microsoft Office i Open Office;
 • Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów informatycznych użytkowników,
 • Umiejętność administrowania i zarządzania siecią, systemami informatycznymi;
 • Mile widziana znajomość obsługi systemów zarządzania treścią QuickCMS;
 • Znajomość przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych;
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • Znajomość przepisów Ustawy Karta Nauczyciela;
 • Znajomość przepisów Ustawy o systemie oświaty;
 • Znajomość Prawa zamówień publicznych;
 • Znajomość przepisów dotyczących: informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne; ochrony danych osobowych; udostępniania informacji publicznej; ochrony informacji niejawnych; strony Biuletynu Informacji Publicznej;
 • Znajomość zasad modernizacji sprzętowych (doboru sprzętu do potrzeb);
 • Zdolność analitycznego myślenia oraz sprawnej i efektywnej pracy;
 • Samodzielność, dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Komunikatywność.
III. Zakres wykonywanych zadań


 • instalowanie i wdrażaniem programów komputerowych,
 • terminowe wykonywanie aktualizacji oprogramowania,
 • Administrowanie, konserwacja, naprawy oraz nadzór nad sprzętem komputerowym i sieciowym,
 • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie:

- sieci teleinformatycznej,

- serwera i stacji roboczych,

 • prowadzenie ewidencji zainstalowanych programów komputerowych i systemów operacyjnych oraz przechowywanie ich dokumentacji,
 • umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji publicznej,
 • archiwizowanie danych,
 • dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego lub jego części, oprogramowania, licencji, aktualizacji programów – w porozumieniu z Dyrektorem jednostki,
 • pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • zachowanie tajemnicy służbowej oraz porządku i dyscypliny pracy,
 • stałe dokształcanie się oraz bieżące śledzenie i wdrażanie nowelizacji przepisów prawa w powierzonym zakresie obowiązków,
 • obsługa programów komputerowych stosowanych w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skoczów,
 • współpraca z informatykiem Urzędu Miejskiego w Skoczowie,
 • analiza arkuszy organizacyjnych – współpraca z dyrektorami placówek oświatowych, tworzenie raportów w systemie VULCAN,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań,
 • obsługa portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego oraz Systemu Informacji Oświatowej,
 • ochrona danych osobowych w jednostce,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.IV. Wymagane dokumenty


 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie ul, Mały Rynek 1 oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skoczowie),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje lub referencje,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o:

- pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.V. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1 z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie – MZO.1102.2.2016” w terminie do 19 sierpnia 2016 r. do godz 12:00.

Dokumenty, które nie będą spełniać wymagań, lub wpłyną do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą udzielane w dniu 23 sierpnia w godz. od 11:00 do 15:00 pod nr tel. 033 8584310 wew. 700; lub osobiście w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1.

Wyniki naboru umieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.skoczow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z dokładnym przebiegiem kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.


Zastrzega się niniejszym, że Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

Krzysztof Kusiński

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie