Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 sierpnia 2016 18:15 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: referent

Stanowisko urzędnicze, na które prowadzony jest nabór
Referent Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

MZO.1102.1.2016

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1I. Stanowisko urzędnicze, na które prowadzony jest nabór


Referent Miejskiego Zarządu Oświaty w SkoczowieII. Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku


1) Wymagania niezbędne:

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
 • nieposzlakowana opinia,
 • co najmniej dwuletni staż pracy na podstawie umowy o pracę,
 • wykształcenie co najmniej średnie.

2) Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o profilu administracyjnym lub ekonomicznym,
 • preferowane doświadczenie na stanowiskach urzędniczych w samorządzie terytorialnym
 • praktyczna znajomość programu kadrowo-płacowego Sqola Integra.
 • praktyczna znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów Microsoft Office i Open Office,
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość przepisów ustawy karta nauczyciela,
 • znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty,
 • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
 • znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • znajomość przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych,
 • dobra organizacja pracy,
 • dyspozycyjność, samodzielność, komunikatywność.
III. Zakres wykonywanych zadań


 • sporządzanie i rozliczanie list płac,
 • sporządzanie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • naliczanie i sporządzanie list zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich itp.,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń i kartotek podatkowych pracowników,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • sporządzanie przelewów związanych z wypłatą wynagrodzeń na konta osobiste pracowników, do ZUS i do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wydawanie informacji o uzyskanych dochodach rocznych osobom przechodzących na emeryturę i zaświadczeń o zarobkach na prośbę pracownika.IV. Wymagane dokumenty


 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie ul, Mały Rynek 1 oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skoczowie),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje lub referencje,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o:

- pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.V. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1 z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie – MZO.1102.1.2016” w terminie do 19 sierpnia 2016 r. do godz 12:00.

Dokumenty, które nie będą spełniać wymagań, lub wpłyną do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą udzielane w dniu 23 sierpnia w godz. od 11:00 do 15:00 pod nr tel. 033 8584310 wew. 700; lub osobiście w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1.

Wyniki naboru umieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.skoczow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z dokładnym przebiegiem kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.


Zastrzega się niniejszym, że Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

Krzysztof Kusiński

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie