Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 sierpnia 2016 18:30 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor

Stanowisko urzędnicze, na które prowadzony jest nabór Inspektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

MZO.1102.3.2016

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1


I. Stanowisko urzędnicze, na które prowadzony jest nabór


Inspektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie


Stanowisko w ramach projektu: „Ja i moja edukacja w szkole” finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


II. Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku


1) Wymagania niezbędne:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy;
 • Nieposzlakowana opinia;
 • Wykształcenie min. średnie o profilu ekonomicznym oraz 4-letni staż pracy, lub wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym, pedagogicznym, administracyjnym oraz 2 letni staż pracy;
 • Doświadczenie w wykonaniu zadań w ramach projektu/ów o charakterze edukacyjnym współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich o wartości powyżej 100 tyś zł.2) Wymagania dodatkowe:

 • Praktyczna znajomość procedur realizacji i rozliczania projektów Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020;
 • Znajomość aktualnych dokumentów programowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2014-2020, w tym w szczególności:
  • Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
  • Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020
  • Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 • Praktyczna znajomość systemów operacyjnych Windows, pakietów Microsoft Office i Open Office;
 • Dobra znajomość środowiska internetowego np.: znajomość przeglądarek internetowych, umiejętność pracy on-line;
 • Znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych;
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy Karta Nauczyciela;
 • Znajomość przepisów ustawy o systemie oświaty;
 • Znajomość prawa zamówień publicznych;
 • Zdolność analitycznego myślenia oraz sprawnej i efektywnej pracy;
 • Samodzielność, dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Komunikatywność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.


III. Zakres wykonywanych zadań


 • koordynowanie wszystkich działań w projekcie pn. „Ja i moja edukacja w szkole” zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie oraz wniosku,
 • nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu,
 • przygotowanie odpowiednich formularzy i nadzorowanie kompletowania dokumentów uczestników projektu,
 • kontrola bieżącej sprawozdawczości (merytorycznej i finansowej) realizacji Projektu,
 • kontakty z Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi,
 • przeprowadzenie naborów, dokonanie zakupów zgodnie z PZP oraz wytycznymi EFS,
 • przeprowadzenie szkolenia dla personelu z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn
 • zarządzanie projektem i zespołem projektowym,
 • bieżący i stały monitoring przepływu uczestników projektu, sporządzanie, weryfikacja i aktualizacja załącznika PEFS,
 • sporządzanie miesięcznych raportów z wykonywanych prac,
 • nadzór nad prowadzoną rekrutacją uczestników do projektu, w tym sporządzenie list rankingowych,
 • systematyczna analiza działań i rezultatów oraz wnioskowanie o dokonywanie zmian w jego realizacji,
 • monitorowanie realizacji projektu i jego rezultatów,
 • promocja projektu, w tym w szczególności opracowywanie projektów plakatów i informacji dotyczących współfinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, głównych założeń projektu oraz jego rezultatów,
 • przygotowywanie niezbędnej korespondencji związanej z realizacją projektu,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, w tym wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego,
 • wykonywanie innych czynności wynikłych w trakcie realizacji projektu, zleconych przez przełożonych,
 • zachowanie tajemnicy służbowej oraz porządku i dyscypliny pracy,
 • stałe dokształcanie się oraz bieżące monitorowanie i wdrażanie nowelizacji przepisów prawa w powierzonym zakresie obowiązków,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.IV. Wymagane dokumenty


 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie ul, Mały Rynek 1 oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Skoczowie),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne posiadane kwalifikacje oraz referencje opinia o należytym i starannym wykonaniu zadań w ramach projektu/ów o charakterze edukacyjnym współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich o wartości powyżej 100 tyś zł
 • kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie o:

- pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

- stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.V. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1 z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektor w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie – MZO.1102.3.2016” w terminie do 19 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00.

Dokumenty, które nie będą spełniać wymagań, lub wpłyną do Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o kandydatach, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji będą udzielane w dniu 23 sierpnia w godz. od 11:00 do 15:00 pod nr tel. 033 8584310 wew. 700; lub osobiście w Miejskim Zarządzie Oświaty w Skoczowie, ul. Mały Rynek 1.

Wyniki naboru umieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.skoczow.bip.info.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z dokładnym przebiegiem kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.


Zastrzega się niniejszym, że Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.


Krzysztof Kusiński

Zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie