Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2019 15:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Zarządzenie Nr 0050.1.2019 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - udzielanie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym; wsparcie dla osób w wieku emerytalnym; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie