Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2019 14:15 | wersja 6 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

I. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

II. Wymagane wnioski

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – wzór wniosku

III. Wymagane załączniki

a) w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie .

b) w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

- karta informacyjna przedsięwzięcia informacja o planowanym przedsięwzięciu sporządzona w zgodną z art. 3 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko–- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie Uwaga: raport i kartę informacyjną należy przedłożyć w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

IV. Dokumenty do wglądu

brak

V. Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł wynikająca z art. 1ust. 1 pkt 1 ppkt a, części I, ust. 45 załącznika ustawy o opłacie skarbowej

Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się na rachunek gminy wraz ze złożeniem wniosku

VI. Termin załatwienia sprawy

ok. 3-4 miesiące

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Rynek 1, pokój nr 21, tel. 33 853 38 54 wew. 134

VIII. Godziny pracy

pn. 7:30 - 15:30, wt. 7:30 - 16:30, śr. czw. 7:30 - 15:30, pt. 7:30 - 14:30

IX. Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska

X. Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Skoczowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

XI. Opłaty za odwołanie

brak

XII. Uwagi

Opłatę skarbową można wpłacić:

w kasie Urzędu Miejskiego w Skoczowie

przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Skoczowie 21 8126 0007 0000 2381 2000 0010.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie