Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 czerwca 2019 08:25 | wersja 3 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa informuje, że karty zgłoszenia kandydatów na ławników można pobrać oraz uzyskać niezbędne informacje w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 6), na stronie internetowej Urzędu www.bip.skoczow.pl lub pod nr tel. (33) 853 38 54 wew. 122. Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami należy składać do dnia 30 czerwca 2019 roku w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pok. nr 2) w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „kandydat na ławnika”.

Z dniem 31 grudnia 2019 roku upływa obecna czteroletnia (2016-2019) kadencja ławników, wobec czego Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej zwrócił się do Rady Miejskiej Skoczowa o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

 • do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej – 4 ławników, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy – 0.
 • do Sądu Rejonowego w Cieszynie – 4 ławników, w tym do orzekania z zakresu prawa pracy – 2 ławników.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata,
 • oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – w przypadku jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
 • imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – w przypadku gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie kandydata na ławnika oraz zaświadczenie lekarskie powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru ponosi podmiot, którego odpis lub zaświadczenie dotyczy.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Skoczowa po upływie terminu tj. po 30 czerwca 2019 roku, a także te, które nie spełnią wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.


Przewodniczący

Rady Miejskiej Skoczowa

Rajmund Dedio

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie