Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 września 2019 08:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 10 załączników 10

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na 18 września 2019 roku o godz. 15:00

Skoczów, dn. 11.09.2019 r.

RM.0002.10.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)

zawiadamiam o zwołaniu
X SESJI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VIII KADENCJI
na dzień 18 września 2019 roku (środa) o godz. 15:00.
Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01.08.2019 r. do 31.08.2019 r. (druk nr 188).
 6. Sprawozdanie z działalności Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. za 2018 rok (druk nr 180).
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skoczów za I półrocze 2019 roku (druk nr 181).
 8. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druknr 186).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019-2032 (druk nr 187).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/388/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku Rady Miejskiej Skoczowa, w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (druk nr 183).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w Skoczowie i Kiczycach w rejonie oczyszczalni przy ulicy Olszyna, Jałowcowa i Cisowa (druk nr 185).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 177).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027 (druk nr 184).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia osoby wyróżnionej Laurem Srebrnej Cieszynianki w roku 2019 (druk nr 178).
 9. Informacja Przewodniczącego Rady n/t złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
 11. Sprawy organizacyjne.
 12. Zamknięcie obrad X sesji Rady Miejskiej Skoczowa.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Skoczowa
Rajmund Dedio

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie