Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 czerwca 2019 09:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na 19 czerwca 2019 roku o godz. 15:00

Skoczów, dn. 11.06.2019 r.

RM.0002.8.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zawiadamiam o zwołaniu
VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VIII KADENCJI
na dzień 19 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 15:00.
Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3)
.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie VIII sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01.05.2019 r. do 31.05.2019 r. (druk nr 151).
 6. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 139).
 7. Informacja z działalności Biura Promocji, Informacji i Turystyki (druk nr 138).
 8. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skoczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych (druk nr 145).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 148).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 149).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi pana R.G. (druk nr 141).
 9. Raport o stanie Gminy Skoczów za rok 2018 (druk nr 140).
  1. Przedstawienie raportu.
  2. Debata nad raportem.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Skoczowa za rok 2018 (druk nr 150).
 10. Udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za rok 2018.
  1. Zapoznanie się z:
   • sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 98 został przyjęty na sesji w kwietniu),
   • informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Skoczów (druk nr 99 został przyjęty na sesji w kwietniu),
   • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Skoczowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 125),
   • sprawozdaniem finansowym Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 126),
   • informacją o wykonaniu budżetu Gminy Skoczów w 2018 roku (druk nr 137),
   • opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Skoczowa o wykonaniu budżetu za 2018 rok przesłaną do Regionalnej Izby Obrachunkowej (druk nr 155),
   • opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Skoczowa wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za 2018 rok (druk nr 152),
   • wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej Skoczowa o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za 2018 rok (zostanie odczytany na sesji przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej).
  2. Podjęcie uchwał:
   • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 143).
   • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Skoczowa za 2018 rok (druk nr 144).
 11. Informacja Przewodniczącego Rady n/t złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej Skoczowa.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Skoczowa
Monika Szyndler

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie