Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 maja 2019 07:46 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na 22 maja 2019 roku o godz. 15:00

Skoczów, dn. 15.05.2019 r.

RM.0002.7.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zawiadamiam o zwołaniu
VII SESJI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VIII KADENCJI
na dzień 22 maja 2019 roku (środa) o godz. 15:00.
Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie VII sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. (druk nr 131).
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Skoczów z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok (druk nr 116).
 7. Informacja o stanie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Skoczów w 2018 roku (druk nr 117).
 8. Informacja z realizacji "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Skoczów w 2018 roku" (druk nr 118).
 9. Informacja z "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Gminie Skoczów w 2018 roku" (druk nr 119).
 10. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 121).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2019-2028 (druk nr 122).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 123).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu (druk nr 124).
  5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/372/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 lutego 2009 roku, w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (druk nr 130).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2019 (druk nr 128).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pogórze (druk nr 132).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowych tytułów: Zasłużony/a dla Bładnic, Zasłużony/a dla Harbutowic, Zasłużony/a dla Kiczyc, Zasłużony/a dla Kowali, Zasłużony/a dla Ochab, Zasłużony/a dla Pierśćca, Zasłużony/a dla Pogórza, Zasłużony/a dla Wilamowic, Zasłużony/a dla Skoczowa (druk nr 120).
 11. Informacja Przewodniczącego Rady n/t złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Miejskiej Skoczowa.


Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Skoczowa
Joanna Duda-Michalak

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie