Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2019 13:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 17 załączników 17

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na 24 kwietnia 2019 roku o godz. 15:00

Skoczów, dn. 17.04.2019 r.

RM.0002.6.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

zawiadamiam o zwołaniu
VI SESJI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VIII KADENCJI
na dzień 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 15:00.
Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie VI sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01.03.2019 r. do 31.03.2019 r. (druk nr 111).
 7. Sprawozdanie z działalności Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za 2018 rok (druk nr 92).
 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury "Integrator" w Skoczowie za 2018 rok (druk nr 93).
 9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok (druk nr 95).
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Skoczów za rok 2018 (druk nr 96).
 11. Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów na rok 2019 (druk nr 94).
 12. Sprawozdanie Miejskiego Zarządu Dróg z wykonania budżetu dla dochodów i wydatków za 2018 rok (druk nr 97).
 13. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skoczów za 2018 rok (druk nr 98).
 14. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skoczów (druk nr 99).
 15. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Pierściec (druk nr 103).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Harbutowice (druk nr 104).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kiczyce (druk nr 105).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z uprzednim dzierżawcą, na okres 4 lat (druk nr 102).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2018 roku, w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Skoczowa i ustalenia ich składów osobowych (druk nr 100).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia przeprowadzenia kontroli przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Skoczowa (druk nr 101).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skoczów za rok 2019 (druk nr 112).
 16. Informacja Przewodniczącego Rady n/t złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 17. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
 18. Sprawy organizacyjne.
 19. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Miejskiej Skoczowa.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Skoczowa
Rajmund Dedio

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie