Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 marca 2019 08:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 34 załączniki 34

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na 20 marca 2019 roku o godz. 15:00

Skoczów, dn. 13.03.2019 r.

RM.0002.5.2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

zawiadamiam o zwołaniu
V SESJI RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA VIII KADENCJI
na dzień 20 marca 2019 roku (środa) o godz. 15:00.
Sesja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Skoczowie, Rynek 1 (pokój nr 3).

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie V sesji Rady Miejskiej Skoczowa VIII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 01.02.2019 r. do 28.02.2019 r. (druk nr 61).
 6. Informacja o planowanych na rok 2019 robotach remontowych na drogach zarządzanych przez MZD w Skoczowie z uwzględnieniem propozycji dróg do remontu w 2020 roku (druk nr 54).
 7. Zabezpieczenia przeciwpowodziowe w Gminie Skoczów w 2018 roku (druk nr 59).
 8. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok w Gminie Skoczów (druk nr 55).
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za rok 2018 (druk nr 57).
 10. Wpływy z podatków i opłat za 2018 rok (druk nr 56).
 11. Podjęcie uchwał:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 58).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2019 rok (druk nr 83).
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 grudnia 2018 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 (druk nr 84).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoczów w 2019 roku (druk nr 53).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 1 przy ul. Gustawa Morcinka (druk nr 77).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 1 przy ul. Górny Bór (druk nr 78).
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/359/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 29 sierpnia 2017 roku, w sprawie ustalenia statutu Żłobka Dziennego w Skoczowie (druk nr 62).
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 listopada 2018 roku, w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Skoczowa i ustalenia ich składów osobowych (druk nr 60).
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie (druk nr 85).
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 1,2 km (od przejazdu kolejowego do drogi ekspresowej S52) z rozbiórką mostu nad Bajerką i budową nowego obiektu inżynierskiego” (druk nr 86).
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Wiślica (druk nr 63).
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Wilamowice (druk nr 64).
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Pogórze (druk nr 65).
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Pierściec (druk nr 66).
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Ochaby (druk nr 67).
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Międzyświeć (druk nr 68).
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Kowale (druk nr 69).
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Kiczyce (druk nr 70).
  19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Harbutowice (druk nr 71).
  20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu sołectwa Bładnice (druk nr 72).
  21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla „Centrum” (druk nr 73).
  22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla „Za Wisłą” (druk nr 74).
  23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla „Południe” (druk nr 75).
  24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu osiedla „Górny Bór” (druk nr 76).
  25. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wiślica (druk nr 79).
  26. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Wilamowice (druk nr 80).
  27. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Ochaby (druk nr 81).
  28. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Kowale (druk nr 82).
 12. Informacja Przewodniczącego Rady n/t złożonych interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi.
 13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia, komunikaty.
 14. Sprawy organizacyjne.
 15. Zamknięcie obrad V sesji Rady Miejskiej Skoczowa.

Niniejsze zawiadomienie, zgodnie z art. 25 ust. 3 cyt. na wstępie ustawy, jest podstawą do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Skoczowa
Rajmund Dedio


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie