Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 17 marca 2015 10:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Zarządzenie

    Zarządzenie nr 0050.70.2015 Burmistrza Miasta Skoczowa w sprawie dokonania wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, w zakresie zadania określonego w § 1 pkt 1, na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Skoczów

Logowanie